عقد البيع عن بعد

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

    

Kargo Tutarı

   

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

عقد البيع عن بعد:

عقد البيع عن بعد ل uhoneytr.com

المادة 1-الأطراف في الاتفاقية

البائع: uhoneytr.com

العنوان: بشكتاش ، اسطنبول ، تركيا

رقم الهاتف: 905375219538+

الايميل: info@uhoneytr.com

المشتري: الزبون

المادة 2-موضوع الاتفاق

هذا الاتفاق يخضع لموقع المشتري uhoneytr.com علي شبكه الإنترنت ، وهو الكتروني

من أجل الحصول علي المؤهلات المذكورة في العقد وسعر بيع العقد

القانون المتعلق بحماية المستهلكين وبيع وتسليم السلع/الخدمات فيما يتعلق بال 4077

وتنطبق عقود المسافات علي حقوق الأطراف وفقا لاحكام اللائحة المتعلقة بالمبادئ والإجراءات

. المشتري، والمؤهلات الأساسية للسلع الموضوع/الخدمات للبيع، وسعر البيع،

طريقه الدفع، شروط التسليم، الخ. جميع المعلومات الاوليه عن السلع/الخدمات المعروضة للبيع والحق في “كايما”

المعلومات في البيئة الكترونيه، مع التاكيد علي ان المعلومات الاوليه

العمل الذي يقبله أمر السلع/الخدمات ويعلن عنه ببموجب شروط العقد هذه. www.uhoneytr.com الموقع

المعلومات الاوليه والفواتير علي صفحه الدفع هي جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق.

المادة 3-تاريخ العقد

هاتان النسختان من الوظيفة التي تم العثور عليها مسبقا من قبل البائع من قبل المشتري العقد………..

موقعه سيتم إرسال نسخه إلى عنوان بريد المستلم.

المادة 4-تسليم السلع أو الخدمات، ومكان التعبير، وتسليم العقد

ستسلم (السلع/الخدمات) إلى المشتري………………………………………………..

المادة 5-تكاليف التسليم والرسوم

وتعود تكاليف التسليم إلى المشتري. البائع، علي الموقع، الذي المتسوقين علي عدد من

الادعاء بأنه سيتم الوفاء برسوم التسليم أو تسليمها بالمجان في إطار الحملة

ورسوم التسليم تعود إلى البائع. تسليم; توافر المخزون وتكلفه حساب البائع

ويتم ذلك في أقرب وقت ممكن بعد مرور. البائع، 30 (ثلاثين) يوما من ترتيب السلع/الخدمات

ويحتفظ بحقه في تمديد المهلة الاضافيه العشرة (عشره) أيام باشعار خطي. اي

ولسبب ما، لا تدفع السلع/الخدمات أو إذا ألغيت السجلات المصرفية، يقوم البائع/الخدمة بتقديم

مسؤوليه.

المادة 6-رسوم الدفع عند الباب

خدمه الدفع عند الباب هو خيار الدفع الذي توفره شركه الشحن. شركه الشحن لهذه الخدمة

.6 دولار أمريكي . وهذه الرسوم مملوكه لشركه الشحن ولا يمكن إرجاعها في حاله استرداد المنتج.

إذا كنت لا تريد دفع رسوم اضافيه عند شراء المنتج، حدد خيار بطاقة الائتمان والدفع الأمن.

يمكنك جعل المدفوعات الخاصة بك بشكل أمن دون دفع اي رسوم اضافيه للخدمة.

المادة 7-بيانات المشتري والتزاماته

سيفحص المشتري موضوع العقد قبل استلام السلع/الخدمات؛ الخاسر، مكسورة، والتغليف ممزقه، الخ.

لن يتم استلام السلع/الخدمات المعطوبة والمعيبة من شركه الشحن. السلع/الخدمات غير التالفة الواردة

سيعتبر سليما. والتزام بحماية السلع/الخدمات بعد التسليم يعود إلى المشتري.

ولا ينبغي استخدام السلع/الخدمات إذا كان الحق في استخدام السحب. يجب إرجاع الفاتورة. السلع/تقديم الخدمات

بطاقة الائتمان الخاصة بالمستلم ليست بسبب عيب المشتري، التالي فان الأشخاص غير المصرح لهم غير منصفين

أو تكلفه السلع/الخدمات التي تقدمها المصارف أو المؤسسات المالية المتصلة بسبب استخدامها في انتهاك

وفي حاله الدفع للبائع، يسلم المشتري إلى السلع/الخدمات في غضون ثلاثه (3) أيام

ملزمه لإرسالها إلى البائع. وفي هذه الحالة، تعود نفقات التسليم إلى المشتري.

المادة 8-البيانات والتزامات التي يقدمها البائع

البائع، والسلع الخاضعة للعقود/الخدمة سليمه، كامله، وفقا للمؤهلات المحددة في الأمر، وإذا كان ذلك منطبقا والضمان

أدله التوثيق والاستخدام. عقد السلع/الخدمات، المشتري

وإذا كان من المقرر تسليمه إلى شخص/منظمه أخرى، لا يجوز للبائع ان يقبل تسليم الشخص/

لا يمكن مساءلتهم. ويبرر البائع تكلفه السلع/الخدمات في غضون 10 (10) أيام من سحب

إرجاع المنزل الثمينة ان وجدت. وتسترد السلع/الخدمات في غضون 20 (عشرين) يوما. ولأسباب مبرره، فان البائع

يمكن ان توفر الجودة والسعر علي قدم المساواة للمشتري قبل انتهاء مده العقد. بائع بيان السلع/الخدمات

إذا كان يعتقد انه من المستحيل، فانه يخطر المشتري قبل انتهاء العقد. السعر المدفوع والمستندات

سيتم استرداد 10 (10) أيام. سلع/خدمات مع أو بدون سلع/خدمات مباعه بشهادة ضمان

وترسل السلع/الخدمات المعيبة أو المعطوبة إلى البائع لاجراء الإصلاحات اللازمة ضمن شروط الضمان،

وفي هذه الحالة، سيتحمل البائع نفقات التسليم.

المادة 9-خصائص السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد

النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون وجميع أنواع السلع/الخدمات بما في ذلك سعر البيع

في www.uhoneytr.com

علي المعلومات الواردة في صفحه ترويج السلع/الخدمات على الموقع، وفي الفاتورة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق

كما ذكر.

المادة 10-سعر السلع أو الخدمات المقدمة

السلع/الخدمة المقدمة السعر المسبق للبريد الكتروني الذي تم تجاهله الفاتورة والفاتورة المرسلة إلى العميل إلى جانب المنتج

متوفرة في المحتوي.

المادة 11-أسعار العقود الآجلة

سعر البضائع/الخدمة وفقا لسعر البريد النهائي لأمر التوريد مع الفاتورة النموذجية والمنتج الذي سيتم تجاهله

متوفر في محتوي الفاتورة المرسل إلى العميل.

المادة 12-الفائدة

ولا يمكن ان يكون أكثر من 30 في المائة من سعر الفائدة الذي تحدده حكومة جمهوريه تركيا كل عام. المستلم قيد التشغيل

انه مسؤول عن البنك

المادة 13-مبلغ الدفع المسبق

مبلغ الدفع المسبق للبضائع/الخدمة المرسل إلى العميل بفاتورة العينة وفاتورة المنتج التي تم إصدارها بالبريد النهائي

متوفرة في المحتوي.

المادة 14-خطة الدفع

إذا كان المشتري يشتري بطاقة الائتمان والتقسيط، فان تنسيق التقسيط المحدد من الموقع صالح.

في إجراءات التقسيط، الاحكام ذات الصلة من العقد الموقع بين المشتري والمصرف الحامل لبطاقة الهوية

صالحه. يتم تحديد تاريخ دفع بطاقة الائتمان بشروط العقد بين البنك والمشتري. المشتري أيضا

يمكن تعقب عدد المدفوعات ودفعها من ملخص الحساب المرسل من البنك.

المادة 15-شروط الإعادة

لا يتحمل المشتري المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن أو فيما يتعلق ب (البضائع / الخدمات) التعاقدية 14

الحق في الانسحاب في غضون أيام. وبغية استخدام حق الانسحاب خلال نفس الفترة،

الإخطار بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، و(البضائع / الخدمات) في نطاق المادة 15 من الأحكام وهذا العقد

غير دقيقة، وعدم استخدامها وفقا للمعلومات الأولية المنشورة على الموقع www.uhoneytr.com

ومن الضروري. إذا تم استخدام هذا الحق، فاتورة (البضائع / خدمة) تسليمها إلى 3 شخص أو المشتري

وهو إلزامي. (البضائع / الخدمة) سوف تعاد إلى المشتري خلال 14 أيام من استلام إشعار الانسحاب

يتم إرجاع (السلع / الخدمة) في غضون 20 (عشرين) يوما. إذا لم يتم إرسال الفاتورة في الأصل إلى المشتري، وضريبة القيمة المضافة وأية التزامات قانونية أخرى

فإنه لا يمكن أن تعاد. (البضائع / الخدمة) عاد مع سبب الانسحاب يتحملها البائع مع سعر التسليم.

المادة 16-الممتلكات والخدمات التي لا يمكن استرجاعها

– السلع والخدمات التي لا يمكن استرجاعها

لن يتم إعادتها من حيث الجودة (السلع / الخدمات)، وتعطل بسرعة وتاريخ انتهاء الصلاحية (السلع / الخدمات)، يمكن التخلص منها.

غير مفتوحة، سليمة وغير المستخدمة.

المادة 17-الوضع المؤقت والنتائج القانونية

وفي حاله قيام المشتري باستخدام بطاقة الائتمان، يكون حامل البطاقة قد اجري مع المصرف نفسه.

ستدفع البطاقة الائتمانية الفائدة في أطار العقد وتكون مسؤوله امام المصرف. في هذه الحالة، القانونية المصرفية ذات الصلة

يمكن تطبيقها؛ ويجوز للمشتري ان يطلب التهم والتهمه الموجهة اليه بالتوكيل وبدين المشتري في جميع الظروف.

وفي حاله حدوث انخفاض في الاتصال، يوافق المشتري علي دفع الخسائر التي تكبدها البائع والاضرار الناجمة عن تأخر الدين.

المادة 18-المحكمة المختصة

وفي المنازعات التي قد تنشا عن هذا العقد، فان القضاة المستهلكين يصلون إلى القيمة التي أعلنتها وزاره الصناعة والتجارة

اللجان، ومحاكم المستهلكين علي راس القيمة المذكورة؛ ويؤذن للمحاكم القانونية بحسب القانون الرئيسي في الأماكن التي لا يمكن العثور عليها.

عربة التسوق

تسجيل الدخول

ليس لديك حساب بعد؟

المتجر
0 المفضلة
0 items عربة التسوق
حسابي